Valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli tarkastella yritysverotuksen nykyistä tasoa ja mallia kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden kannalta. Työryhmän tehtävänä oli myös antaa asiantuntija näkemys investointivarauksesta yritysverotuksessa.

Lisäksi työryhmän tehtävänä oli käsitellä pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa mainitut osinkoverotuksesta tehtävät erillisselvitykset, joista toinen koskee First North –kauppapaikalle listautuvien yhtiöiden osinkoverotusta ja toinen pienten osinkojen verovapautta.

Yrityksen asiantuntijatyöryhmän laatima raportti on liitteineen 157 sivun mittainen. Työryhmä ei esitä muutoksia yritysverotukseen. Yhteisöverokantaa sekä nykyistä yritysverotusjärjestelmää pidetään kilpailukykyisenä.

Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 %. Suomen yhteisöverokanta on alle EU:n keskiarvon. Osinkoverotusjärjestelmää työryhmä piti ongelmallisena. Ongelmana työryhmä näki sen, että verotus ohjaa osingonjakoa voimakkaasti. Nykyinen osinkoverotus aiheuttaa vääränlaisia kannustimia, ja mahdollisia kasvun esteitä lisäksi se ohjaa toimimaan osakeyhtiömuodossa palkansaajana toimimisen sijaan.

Työryhmän mielestä näitä kyseisiä ongelmia tulee pienentää alentamalla osinkoverotuksessa käytettävän pääomatulo-osuuden tuottoprosenttia ja verovapaata osuutta.

Työryhmä ehdottaa edellä esitetyn mukaisesti listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotukseen mallia, jossa nettovarallisuudelle laskettava tuottoraja lasketaan 8 prosentista 4 prosenttiin. Osinko olisi 4 prosentin tuottorajaan asti 40 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Euromääräinen 150 000 euron raja poistettaisiin. Nettovarallisuudelle laskettavan tuottorajan ylittävältä osalta osinko olisi edelleen 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.

Työryhmän mukaan nämä ehdotetut muutokset poistaisivat kykyiseen osinkoverojärjestelmään liittyviä keskeisiä ongelmia. Työryhmän mukaan First North -kauppapaikalle listautuville yrityksille suunnatulle erilliselle listautumiskynnystä alentavalle veronhuojennukselle ei ole perusteita.

Työryhmän käsityksen mukaan pienten osinkojen verovapaudella ei olisi olennaista merkitystä yritysten rahoituksen ja kotimaisen talouskasvun kannalta. Huojennuksella ei myöskään olisi käytännön merkitystä yritysten rahoitusten saannin parantumiselle.

Työryhmä katsoo, että osinkotulon verotuksen kiristämisen tuomat verotulolisäykset olisi perusteltua käyttää siihen, että ansiotulojen ylimpiä rajaveroja alennettaisiin kohti tavoitteeksi asetettavaa 50 prosentti. Ehdotuksessa valtion progressiivista tuloveroasteikkoa muutettaisiin siten, että rajavero olisi enimmillään noin 50 prosentissa noin 128 000 euron vuositulotasoon saakka.

Ehdotuksen mukainen muutos keventäisi rajaveroasteita 82 000 – 128 000 euroa ansaitsevilla 7,5 – 9 prosenttiyksiköllä ja keskimääräisiä veroasteita enimmillään 3 prosenttiyksiköllä. Ilmeistä myös on, että koulutusvähennys ei ole saavuttanut tavoitteitaan. Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa koulutusvähennyksestä luopumista. Työryhmä katsoo, että verotuksen kautta työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia voitaisiin edistää koulutusvähennystä tehokkaammin selkeyttämällä työnantajan tarjoaman koulutuksen verotuskohtelua.

Pääministeri Sipilä kommentoi yritystyöryhmän raporttia Vero2017- tapahtumassa Helsingissä. Hän ei tule hyväksymään osinkoverotuksen kiristyksiä. Sipilän mukaan työryhmän keskeinen viesti on se, että yritysverotus on Suomessa kilpailukykyinen.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo on sanonut STT:lle, ettei hän aio esittää työryhmän ehdottamalla tavalla muutoksia listaamattomien yritysten verotukseen huhtikuun puoliväliriihessä.

Tästä raportista tullaan varmasti vielä keskustelemaan paljon. Aika tulee näyttämään tuleeko tämän raportin pohjalta lainsäädäntömuutoksia.

Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu – 12/2017